Potato Market Fountain, Carlow

Potato Market Fountain, Carlow

Potato Market Fountain, Carlow